Navigation Menu+

Namami Shamishan Nirvan LyricsLyrics by : Not Available


 

Namami shamishan nirvan roopam
Vibhum vyapakam brahma veda swaroopam
Nijam nirgunam nirvikalpam nireeham
Chidakasamaakasa vasam bhajeham

Niraakara monkaara moolam thureeyam
Giraa jnana gotheethamesam gireesam
Karalam maha kala kalam krupalam
Gunaa gara samsara param nathoham

Thushaaraadhi sankasa gowram gabheeram,
Mano bhootha koti prabha sree sareeram,
Sphuran mouli kallolini charu ganga,
Lasaddala balendu kante bhujanga

Chalath kundalam bru sunethram vishaalam,
Prasannananam neela kandam dhayalam,
Mugadheesa charmambaeam munda malam,
Priyam shankaram sarva nadham bhajami

Prachandam prakrushtam prakalbham paresam,
Akhandam ajam bhanu koti prakasam,
Thraya soola nirmoolanam soola panim,
Bhajeham bhavani pathim bhava gamyam

Kalatheetha kalyani kalpanthakari,
Sada sajjananda datha purari,
Chidananda sandoha mohapahari,
Praseeda praseeda prabho mamamadhari

Na yavad umanada padaravindam,
Bhajantheeha loke pare vaa naraanaam,
Na thath sukham shanthi santhapa nasam,
Praseedha prabho sarva bhoothadhivasam

Na janami yogam, japam, naiva poojaam,
Nathoham sada sarvadha shambhu thubhyam,
Jara janma dukhogha thathpyamanam,
Prabho pahi aapannamameesa shambho

Rudhrashtakam idham proktham viprena hara thoshaye,
Ye padanthi naraa bhakthya thesham shambhu praseedathi

 
We've tried to kept the Namami Shamishan Nirvan Lyrics accurate as much as we can. However, we can't guarantee it's 100% correct. If you found any correction in the lyrics of this song then please contact us.More songs lyricsNamami Shamishan Nirvan Lyrics track length: 03:30


Namami Shamishan Nirvan Lyrics

Lyricstaal Magic

More song's lyrics related to your mood